Преглед на материал

"Зимните вечери на призраците" - СмирненскиЗИМНИТЕ ВЕЧЕРИ НА ПРИЗРАЦИТЕЗИМНИТЕ ВЕЧЕРИ НА ПРИЗРАЦИТЕ

/.../ За да навлезем в отговорите на поставените питания, ще се ползваме от образа на призрака, оказал се забележително устойчив, структурно и междутекстово значим. Преди да се насочим към функциите му, ще направим кратък обзор и коментар на онези компоненти, които формират неговото смислово поле.

1. Dance macabre - тоталният знак

Героят на Смирненски е отхвърленият, чужденецът, гостът. Творбите настоятелно оформят внушението, че една огромна част от човечеството, обобщена с названието „пролетарии", е насилствено свързана с мрака, периферията, хаоса и смъртта. В стихотворението „Северно сияние" в центъра на вниманието са поставени трагичните синове на нощта, в „Пролетарий" героят е определен като непризван, непознат. Мотивът за чуждостта е актуализиран и в „Червеният смях" - „...на брачен пир не сме призвани,/ а чужденци сме в този дом...", в ,,Ний" - „Ний всички сме деца на майката земя,/ но чужда е за нас кърмящата й гръд." и пр. Така, в негативния план на художественото си...

Коментари


Няма намерени коментари