Преглед на материал

Бизнес процесиСОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТСОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

“ Св. Климент Охридски”

гр. София

Факултет по Математика и Информатика

КУРСОВА РАБОТА

Тема: Бизнес Процеси

Резюме: В съвременната практика все повече се налага процесно-ориентираният подход за управление на организацията. Този подход разглежда дейността на компанията като съвкупност от взаимосвързани бизнес процеси, които обезпечават постигането на целите на организацията. Те протичат във всяка една организация, независимо от нейната сфера на дейност или размер. Компанията е това, което са нейните бизнес процеси. Ето защо през последните години теориите за управление на организациите се фокусират върху бизнес процесите и управлението им като залог за конкурентоспособност и развитие.

Ключови думи: Бизнес процес, Бизнес правила , Управление на бизнес процесите , Работен поток, Място на бизнес процесите в ERP и ERM, Реинжинеринг,Бизнес процесите и концепциите за Балансираната система от показатели, Тоталното управление на качеството и Six - sigma.

...

Коментари


Няма намерени коментари