Преглед на материал

Информационно моделиранеЛекции по Информационно моделиранеЛекции по Информационно моделиране

ЛЕКЦИЯ 1СИСТЕМЕН АНАЛИЗ, КОНСТРУИРАНЕ НА МОДЕЛ И СИМУЛАЦИЯ

Конструиране на модел

* Поведение на модела

* Моделиране на технически системи

* Пример: Поддръжка осигурена от средата за моделиране Simplex3

ВЪВЕДЕНИЕ

Симулацията не е ограничена към специфичен анализ, а е по-скоро подниво на голямо интердисциплинарно поле, което също предизвиква системно развитие на модела. Изучаването на модели чрез симулации е водещо за всички примери в естествените науки, бизнес и икономика, биология и медицина. Затова симулацията е основна, на интердисциплинарно ниво, което не е ясно очертана ограничена област

Въпреки широкото разнообразие на приложения, анализа на модела винаги следва образеца на нивото. Този образец формира методологичните основи при конструирането на модел.

Конструиране на модел

Моделиращият инициализира изгледите на света като многоцветно множество от форми. Всичко изглежда като, че моделиращият свързва с...

Коментари


Няма намерени коментари