Преглед на материал

Общи свойства и класификация на технологичните ...ХТМУ- СофияХТМУ- София

КУРСОВА ЗАДАЧА

N. 1

Тема:

Общи свойства и класификация на технологичните обекти от гледна точка на управлението.

Изготвил:

Обект за управление се нарича апаратът, машината, агрегатът или отделението на дадено производство, в което е необходимо да се поддържа определена стойност или да се изменят по определен закон един или няколко параметъра (технологични или технико-икономически). Обектът за управление е ограничен на входа с точката на прилагане на входното въздайствие (управляващо или смущаващо), а на изхода- с точката на разполагане на източника за информация за състоянието на процеса (с чувствителния елемент на измервателното устройство).

Обектът за управление е основна част на системата за автоматично управление, тъй като не е възможно да се създаде оптимална система както по отношение на структура, така и по отношение на настройка, без да се отчитат характеристиките на обекта. Разнообразието на обектите в химическата промишленост е изключително голямо: помпи,...

Коментари


Няма намерени коментари