Преглед на материал

Лекции по семейно и наследствено правоСемейно и наследствено правоСемейно и наследствено право

1.Понятие и предмет на СП. Развитие на СП.

Предмет:

Семейното право като обективно право е система от правни норми, които уреждат отношенията, основани на брак, родство и осиновяване, настойничество и попечителство.

Предметът на СП съвпада с предмета на СК, който съгласно чл.1 от СК обхваща отношенията, основани на брак, родство и осиновяване, настойничество и попечителство.

Систематично място на СП:

- дял на гражданското право (преобладаващо мнение);

- според Л. Ненова СП не е част от ГП, а е самостоятелен клон;

Понятие за семейство:

- в широк смисъл - съвкупност от ФЛ, свързани с правни връзки на брак, родство или осиновяване, с оглед функциите по чл.4 СК;

- в тесен смисъл - само ако живеят в общо домакинство;

- легални дефиниции - съпрузите и ненавършили пълнолетие деца( ако не са сключили брак) - § 1 ЗЖСК, § 1 , т.3 ЗМДТ, § 2 ЗОС, § 1,т....

Коментари


Няма намерени коментари