Преглед на материал

Пищови по досъдебно производство



1



1.Правни основи на досъд.пр-во Структура

Наказ.право и наказ.процес са органично свързани понятия. Наказ.право като наука се занимава с престъплението,субекта на прест., понятия като наказание,вина,умисъл

а в особената си част и отдел.видове престъпления-с/у личността, собстве

ността и др.Наказ.право, за да бъде реализирано и приложено в реалния живот и едно престъпление да бъде разкрито и доказано по несъмнено трябва да се осъществи наказ.процес

Наказ.право е съдържанието, а про-цеса формата. Наказ.процес е държ. дейност,к-то има за предмет разглеждането и решаването на наказателни дела по определен пред-виден от закона ред.Той гарантира за

щитата на правата и законните инте-реси на гражданите с техните чов. права както и гарантира разкрив. на обективната истина.Процесуалната форма има своята сложност и изисква време.Наказ.процес се състои от две фази: досъдебно или предварително производство и съде

бна фаза или съдебно производство. Самото досъдебно произв.се състои от: образуване на досъдебно произв.,...

Коментари


Няма намерени коментари