Преглед на материал

Реферат по международно частно право; тема : Ус ...Установяване съдържанието на чуждото правоРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ„АНГЕЛ КЪНЧЕВ”

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Установяване съдържанието на чуждото право. Способи.

Последици от неустановяването.

РЕФЕРАТ

по Международно частно право

Изготвил : Антон Руменов Монев,

Редовно обучение, 5 курс

фак. # 037007

Основна задача на съда в един процес е установяване на приложимото към случая право и неговото прилагане. Когато се уточни окончателно, че отпращащата норма урежда дадено гражданско правоотношение с международен елемент чрез правилото за поведение, което се съдържа в чуждестранен закон, възниква въпросът, как да се установи съдържанието на този закон; трябва ли съдът при установяване на съдържанието на този чуждестранен закон да приложи същите процесуални правила, от които се ръководи при разкриване съдържанието на собствените си закони, или процесуалните правила важащи за реда на установяване на фактическите обстоятелства, тоест дали от гледна точка на гражданския процес чуждият закон...

Коментари


Няма намерени коментари