Преглед на материал

Новото в съдебното производство според новия На ...Новото в съдебното производство според новия Наказателно-процесуален кодексНовото в съдебното производство според новия Наказателно-процесуален кодекс

(кратък преглед)

Румен Ненков*

I. Въведение

Новият Наказателно-процесуален кодекс (НПК), който влиза в сила на 29 април 2006 г., не

предвижда революционни промени в уредбата на съдебната фаза на наказателния процес.

Законодателят се е опитал да следва логиката на възприетата през 1999 г. линия на

рационализиране на процедурата на основата на развитие на състезанието между страните,

съчетано с възлагане на съда на по-активна организираща роля при администрирането на делата.

Очевидната цел е постигане на ускоряване на производството със запазване на гаранциите за

реализация на основополагащите права на страните.

Разглеждането от съда на наказателните дела е регламентирано в пет последователни глави

на кодекса - от деветнадесета до двадесет и трета. От тях първите две се отнасят за

първоинстанционното...

Коментари


Няма намерени коментари