Преглед на материал

Въведение в търговско правоМЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ

БОТЕВГРАД

Д И С Т А Н Ц И О Н Н О О Б У Ч Е Н И Е

Специалност „Бизнесадминистрация”

Казус по Търговско право

Разработил: Проверил:

Елена Гаджанова доц. д-р Людмила Мукова

Фак. № 7021

БОТЕВГРАД

2006

Въпрос № 1

Направете правна характеристика на едновременното намаляване и увеличаване на капитала на АД според чл. 203 от ТЗ?

Едновременното намаляване и увеличаване на капитала е правна техника, която се прилага, когато дружеството е с отрицателен баланс. При загуба, то се нуждае от свежи парични средства. Ако съдружниците направят нови вноски в капитала на дружеството, това би довело до временно мобилизиране на неговото финансово състояние, но то не би могло да формира печалба, защото пасивът ще си стои. Ако имуществото е отрицателно и не можем да постигнем равен баланс, за да формираме печалба намаляваме капитала, за да изчистим баланса. Намалявайки капитала, връзваме реалната цифрата на...

Коментари


Няма намерени коментари