Преглед на материал

Недействителност на адм.актНедействителност на адм19. Недействителност на адм.акт.20. 21.

Когато актовете на адм.органи противоречат на законите или на издадените въз основа на тях други норм.актове от гл.т на правото са недействителни. Видове недействителност на адм.актове 1.които са издадени от некомпетентни органи, 2.при издаването на които не е спазена предвидената законова форма, 3.несъобразни с процедурите на пр.норма, 4.несъобразни с морално правните изисквания на пр.норми, 5. несъобразни с целта на закона. Когато са налице тези условия актът е недействителен.Поради неспазването на условията за несъобразност актовете не могат да придобият желаните пр.последици или могат но когато бъде отстранена тяхната порочност.Недейст.на адм.актове може да бъде степенувана, в по - малка или в по - голяма степен, зависимост от х - а на пороците, от които е засегнат адм.акт.Има два вида недейст. Нищожност и унищожаемост: При унищожаемите адм.актове е налице радикално нарушение на законността.(директор на у - ще издава диплома за висше образов.), засягането на законността е в малка степен, поради това...

Коментари


Няма намерени коментари