Преглед на материал

Административна принуда. Принудителни администр ...Административна принуда23. Административна принуда.Принудителни административни мерки

Админ.правните задължения произтичат от админ.акт.Те могат да: бъдат свързани с това да се даде нещо, да се направи нещо или да не се прави нещо. Админ.пр.задължения в един от тези варианти създават права или възлагат задължения на адресатите на акта.Тези задължения подлежат на изпълнение - доброволно или принудително. При доброволното изпълнение адресатът на акта по своя инициатива изпълнява възложените му задължения. При принуд.изпълнение е налице държавната принуда. Това става само при неизпълнение на адм.акт или при лошо изпълнение на възложените задължения.Админ правните задължения могат да се възложат на фл и организации или на админ.органи.При принудителното изпълнение, когато съществуват няколко способа за изпъл.на задълж, следва да се избере най - благоприятният за съответното лице. За да се премине към принудително изпълнение следва да бъде налице едно от следните основания : 1.индивидуален или общ административен акт; 2.решения, разпореждания или...

Коментари


Няма намерени коментари