Преглед на материал

Обществена опасност и противоправностПринципното положение, според което основно качество на престъпното деяние е неговата обществена опасност, е прието в българското наказателно право през 1951 гОБЩЕСТВЕНА ОПАСНОСТ

И

ПРОТИВОПРАВНОСТ

Ключови думи: обществена опасност, противоправност

Резюме:

В настоящото изложение ще бъдат разгледани въпросите за обществената опасност и противоправността. Обществената опасност отразява обективното противоречие между извършеното и съществуващите обществени отношения, като се изразява в отрицателното въздействие върху тях. Противоправността е противоречие на деянието с установена правна забрана за неговото извършване, отразяваща отрицателна обществена оценка за този вид деяния и за нарушаването на която е предвидено принудително налагане на определени санкционни последици на извършителя.

ОБЩЕСТВЕНА ОПАСНОСТ

Принципното положение, според което основно качество на престъпното деяние е неговата обществена опасност, е прието в българското наказателно право през 1951 г. когато тя е очертана...

Коментари


Няма намерени коментари