Преглед на материал

Оценка на персоналаОценка на персоналаОценка на персонала

Оценяването на персонала има познавателна,диагостична и мотивираща функция. Чрез нея се получава мнение за оценяване а самия той придобива представа за

мястото в средата. Освен това оценката на персонала мотивира за повишаване на мотивацията на груповата дейност.Мотивационната функция се състой от това че показва как целите и очакванията на фирмата се следят от ръководството и така създава въможност за повишаване на евентуални грешки и работа по посока на самата организация.

Оценката на персонала е необходима при:

-подбор и разместване

-при стимулиране и заплащане

-при повишаване равнището на класификация при работниците

-при осъвършенстване организацията на труда

Все още няма научно изградена стратегия за оценка,която да съществува в практиката. Не се осъществени обективни критерии за оценка при всички видове труд.Основна цел на оценката е да се намали субективизма и да се засили отрицателното въздеиствие.Субективизма се дължи на факта че хора...

Коментари


Tally88
2014-12-15 00:48:34