Преглед на материал

orazicioni ne6ta1

Кои от посочените организационни фактори могат да играят роля на стресори за служителите в организацията:a. Принадлежността им към определена етническа или религиозна група

b. Разликата във възрастта между началници и подчинени

c. Потребностите и желанията на служителите

d. Нагласите на служителите и стереотипите им

e. Недостатъчно участие или зачитане на мнението на индивида във вземане на организационни решения

2

Растеж и продуктивност е етап от развитието на групите в организациите, през които се:

a. Изясняват задачите за групата, целите за постигане, координацията и отношенията на власт и отговорност в групата

b. Изясняват конфликтите и се разрешават, за да продължи групата напред в развитието си

c. Cъздава климат на доверие и взаимно уважение сред членовете на групата, хората се концентрират върху дейността

d. Създава потребност от преосмисляне на организацията на дейност в групата, групата се ангажира с реформи

e. Групата се връща в по-предни етапи,...

Коментари


Няма намерени коментари