Преглед на материал

дейност на психологаИнформация на психолог ВИнформация за дейността на психолога

Основният предмет на дейността през първият учебен срок е проучването и подпомагането на психичното здраве на децата във всички степени и форми на образованието, както и адаптирането на учениците към образователната и социалната система. Моята работа е пряка и косвена. Косвени са превантивна, консултативна, организационно-обучаваща и научноизследователска работа с учители, ученици, родители, училищни и общински ръководства.

През първият учебен срок проучвах и съдействах за решаването на следните проблеми:
Диагностициране на входното равнище на постъпващите и присъстващите в отделните степени ученици-тест на Векслер,тест на Рейвън, тест на Гудинаф.

Сканиране на затрудненията, нарушенията и отклоненията в интелектуалната, личностната , поведенческата и социалната сфера на учениците.

Диагностициране на социопсихичните взаимоотношения и взаимодействие в ученическите групи и общности.

Корекционно-възпитателна работа с ученици и с родители.

...

Коментари


Няма намерени коментари