Преглед на материал

Рибонуклеинови киселини№2 Рибонуклеинови киселини

Освен дезоксирибонуклеинови киселини в клетките има и друг вид нуклеинови киселини - рибонуклеинови. Те също като ДНК са дълги и неразклонени. Изградени са също от нуклеотиди, които съдържат монозахарида рибоза вместо дезоксирибораза и азотната база урацил вместо тимин. Също като ДНК могат да се свързват с белтъци и да образуват комплекси с различно функционално значение.

Вид нуклеинова киселина

Структура на мономерите

Структура на полинуклеотидната верига

Монозахарид

Азотна база

Фосфорна к-на

ДНК

Дезоксирибоза

А, Г, Т, Ц

да

Линейна, двойноспирална молекула

РНК

Рибоза

А, Г, У, Ц

Да

Линейна, едноверижна молекула. Някои РНК-и на места са с двойноспирални участъци.Пространствената структура на РНК се различава доста от тази на ДНК. РНК са едноверижни. Отделни участъци от веригата могат, огъвайки се да образуват двойноспирални структури. Както при ДНК, образуването им става между две комплементарни...

Коментари


Няма намерени коментари