Преглед на материал

АнтителаАнтителаАнтителаАнтитела са протеини, свързани с отдела γ-глобулин в кръвта и други телесни течности на гръбначните животни. Имунологлобини синтезирани B-лимфоцитите в отговор на чужденец вещества, определени структура - антигени. Антителата са, използвани от имунната система, за да идентифициране и неутрализиране на извънземни обекти - например, бактерии и вируси. Антитела изпълняват две функции, антигено-обвързваща функция и ефекторните.Антителата са най-важният фактор эа определянето на хуморалния имунитет. Антителата са съставени от две вериги светлинна и две тежки вериги. Структурата на антитела Антителата са тежки и със сложна структура. Те са съставени от три вериги (H-верига) и две вериги за светлина (L-цикъл е съставен от CL). Много ниски домени са приложени с помощта на протеиноза папаин.В зависимост от класа антителата могат да съществуват в финна форма (IgG, IgD, ИгЕ, серумен IgA) и смесена форма. Класове антитела ”Има пет класа” Антитела се различават по структура и функция. Основната структурна единица на антитялото се състои...

Коментари


Няма намерени коментари