Преглед на материал

Клас инсекта (насекоми)Клас инсекта насекоми

До 2004 г са установени ~21000 а очаквания брой е около 41 000 степента на проученост е около 50%разреди с високо видово богатство

Разред - твърдокрили бръмбари ~ 6000 очакван брой 9000

Разред ципокрили - оси, пчели ~ 4000 слабо проучени очакван брой ~12,000

Разред диптера ~3,500 очакван брой 10,000 енедемити ~1%

Разред пеперуди 2900 ~4000 очакван брой

Полутвърдокрили 2,350 очакван брой ~3000 енедемити ~4%

Разреди със средновидово богатство

Разред collembolan 208 очакван брой 300

Разред phthirapter пухопероядци въшки

Разред pleocptera 100 очакван брой 120

Разред еднодневки 100 очокван брой130 16% ендемити

Разред правокрили 225 ендемити 42%

Разреди с ниско видово богатство

Разред водни кончета 68

Разред богомолки 4

Разред хлебарки 16

Разред термити 2

Ендемични таксони - общия брой ендемити установени за БГ ентомофауната е761 и представлява и представлява ~60 % от известните за българия ендемити

Защитени видове насекоми ЗБР разред cdleoptera еленов рогач, алпииска розалия...

Коментари


Няма намерени коментари