Преглед на материал

ЕкосистемиБИОСФЕРАБИОСФЕРА

Терминът биосфера е въведен от австрийския геолог Зюс през 1875г.

В съвременните представи биосферата е съвкупност от всички живи организми и частите от неживата природа,които са изменени от жизнената дейност.

Биосферата е йерархично изградено единно цяло,включващо всички равнища на организация на живата материя:организъм→популация→биоценоза→екосистема.В биосферата се извършва кръговрат на веществата и преминава поток на енергия.Биосферата е резултат от зараждането и развитието на живата материя.

Функции на организмите в биосферата.В биосферата организмите имат четери основни функции:да преобразуват енергия,да поддържат постоянен газов състав на атмосферата,да извличат химични елементи от неживата природа и да разграждат органичната материя до неорганична.

Преобразуване на енергия-зелените растения преобразуват енергията на светлината в химична енергия,която организмите могат да използват.Впоследствие химичната енергия се разпределя между всички живи организми.

Поддържане...

Коментари


Няма намерени коментари