Преглед на материал

Развитие на умението за самоутвърждаване на лич ...Шуменски УниверситетШуменски Университет

„Епископ Константин Преславски”

КУРСОВА РАБОТА

По: Педагогика

Тема:Развитие на умението за самоутвърждаване на личността

Изготвил:

Дата:11.11.2007г.

ШУМЕН

Безспорно А-зът е основна ценност в ценностната система за личността. Съществуването на Аз- а е съществуване в името на утвърждаване на собствената ценност. Личността реализира тази тенденция по начини, получили одобрение от групата на „значимите други”, а следователно, значими и за нея самата. Така се оформя един от вариантите за превръщане на ценностната система на личността в поведение- вариант, при който Аз- ът, като най- висше ценностно равнище, е цел, а следващите ценностни равнища определят избора на средства за постигане на целта. Самоутвърждаването, само реализацията или доказването на себе си е централна линия в жизнената дейност на хората. Линия, при осъществяването, на която личността демонстрира притежаването от нея способности и качества, подчинявайки...

Коментари


Няма намерени коментари