Преглед на материал

Конспект на урок по Бит и техникаВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

СПЕЦИАЛНОСТ „НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА”

І КУРС

МЕТОДИКА НА КОНСТРУИРАНЕТО

И ТЕХНИКАТА В НУ

Урок по „Бит и техника” на тема:

„Пиленце”Изготвил:

Йорданка Иванова Боева, фак. №

Проверил:

Доц. др. Тодорка Николова

2008 година

I. Тема: „Пиленце”

II. Цели:

1.Усвояване на знания и умения за комбиниране на различни материали при изработване на изделие, свързано с празници и обичаи.

2.Усвояване знание за технологичните свойтва на преждата.

3.Формиране на умения за комбиниране на различни материали - изработване на пиленца.

III. Очаквани резултати:

1.Планира природолюбителска и природозащитна дейност.

2.Умее да изработва несложни изделия, свързани с празници, ритуали и обичаи.

3.Знае как се представя продукт, изделие като се акцентира на предимствата му.

4.Изработва изделия, като...

Коментари


Няма намерени коментари