Преглед на материал

Латинска Литература през късната античност и ср ...СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВкАТЕДРА КЛАСИЧЕСКА ФИЛОЛОГИЯ

учебна програма

ЛАТИНСКАТА ЛИТЕРАТУРА ПРЕЗ КЪСНАТА АНТИЧНОСТ И СРЕДНОВЕКОВИЕТО

*

Статут на курса: ИЗБИРАЕМ

Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

Специалност: КЛАСИЧЕСКА ФИЛОЛОГИЯ

Семестър

по учебен план

Общ хорариум

Седмичен хорариум

Форма на проверкаКредити

-

90 ч. (60 +30)

2+1

ИЗПИТ

6

АНОТАЦИЯ НА КУРСА: Курсът има за цел да даде основни знания за оформянето и историята на късната и средновековената латинска литература. В късната латинска литература се проследяват както езическите автори от II до V в., така и съвременните им християнските. Следващата епоха, до края на VIII в., споменавана и като време на основателите, се разглежда по области - Италия, Галия, Испания, Африка, Британия и Ирландия. В средновековната латинска литература се визира както континюитетът - нейното характерно съчетаване на традиция и новаторство, както и връзката й с новите...

Коментари


Няма намерени коментари