Преглед на материал

Механични взаимодействияМеханнчшм взаимодействия

1.1. Предмет на Статиката. Основни понятия и определения

Разглежданите в приложната механика материални обекти са идеално твърди или деформируеми тела. Модел на изследването в статиката е идеално твърдото тяло. Този модел е тяло, което не променя своите форма и размери при механичните взаимодействия. Състоянието на покой или движение се нарича кинематично състояние. Ако едно твърдо тяло остава в покой, т.е. не променя положението си спрямо неподвижна система за отчитане (С.О), то приложените върху него сили се уравновесяват.

Предмет на статиката се явява изучаването на равновесието на силите и условията за равновесие на твърдо тяло и механична система.

За облекчаване на решението на редица задачи, свързани с равновесието на силите, често се прави замяна на приложените върху тялото сили с други сили, обикновено по малко на брой, без с това да се променя кинема-тичното състояние на тялото. Такава замяна се нарича редукция на сили.

озф

При изграждането на Теоретичната механика, както и на Статиката, чиито...

Коментари


Няма намерени коментари