Преглед на материал

Физика 1-ва част - пищовиpi6tovi po fizika2. Материялни точки са такива точки, чиито размери са толкова малки, че могат да се пренебрегнат . за да се определи дали едно тяло е материална точка или не се взема под внимание отношението между размерите му и другите разтояния. Положението на МТ се определя чрез координатни оси (x,y,z) или радиус вектора r, който съединява началото на координатната система с точката, дължината на r се нарича модул и е равна на r=√x²+y²+z² . Ако точката е в покой координатите и са постоянни величини, а ако се движи т.е. тези координати се променят с течение на времето (фкнкции на времето). С намирането на тези функции, намираме и закона за движение на точка. При движението си точката описва някаква крива ММ. В няканъв момент Т1 тя минава през положение М2. В време ∆Т(т2-т2) точката преминава пътя ∆S, който е равен на дължината на М1М2 и получаваме преместване, което се отчита по r ∆r=r2-r1. Пътят е скаларна величина, а преместването вектор с посока от М1 към М2. С течение на времето ∆S постоянно нараства за да се определи начина на нарастване се намира отношението ∆S/∆t А ако е равномерно...

Коментари


Няма намерени коментари