Преглед на материал

Фотоефект. Видове фотоефект.ФОТОЕЛЕКТРИЧЕН ЕФЕКТФОТОЕЛЕКТРИЧЕН ЕФЕКТ

І. Фотони

Хипотеза на Планк - проблема за обясняване на излъчването на абсолютно черно тяло е решен от немския физик Планк в края на 1900 г. За да обясни спектрите на излъчване, той допуска, че електромагнитната енергия не се излъчва непрекъснато като вълна, а се излъчва на части, наречени по-късно кванти. Планк изказва предположението, че енергията на един квант е пропорционална на честотата v на електромагнитното лъчение (1) E=h .v и че неможе да се излъчи енергия по-малка то тази на един квант.

ІІ. Фотоклетка
Представлява стъклен балон с вакуум, в който са поставени катод и анод. Катодът представлява нанесен върху вътрешната повърхност на балона слой от алкален метал, при който видимата светлина предизвиква най - силен фотоефект.

Тя намира голямо приложение при охранителните системи.

ІІІ. Хипотеза на Айнщайн

За да обясни закономерностите на фотоефекта, през 1905 г. Айнщайн използва хипотезата на Планк- светлината не само се излъчва, но и се разпространява и поглъща кванти....

Коментари


Няма намерени коментари