Преглед на материал

Годишен преговор по физикаГодишен преговорГодишен преговор

Електролити


Електрично поле - основен обект в електростатиката - пространството около всяко наелектризирано тяло, в което действат електрични сили. Открива се с пробен заряд.

Основни величини в електростатиката:

1. Електричен заряд - пълният заряд в електрическа изолирана система не се изменя, независимо от това какви процеси се извършват вътре в системата. Положителен заряд - в протоните; Отрицателен - в електроните.

2. Интензитет на полето Е= F/q [N/c] - силата, с която ел. статичното поле действа на единица пробен положителен заряд. Няма измерителен уред. Е=k* Q интензитет на поле на точков заряд.

3.Електрична сила - същност и видове - сили, действащи между неподвижни електрични заряди.Сили на привличане и сили на отблъскване.

4. Потенциал - w - работата, която трябва са извършат ел. сили, за пренасяне на единица пробен положителен заряд от 1 точка на полето до безкрайност.
Основни закони в електростатиката:

1.Закон на Кулон - F= k* q1q2

Два неподвижни точкови...

Коментари


Няма намерени коментари