Преглед на материал

ЕСИ - Култура на ролитеБУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

І. АНОТАЦИЯ НА ТЕМАТА ИЛИ НЕЩО КАТО ВЪВЕДЕНИЕ

Фирмената култура е особен социологически феномен, който е типичен за човешките обединения. Тя обединява писаните и неписани закони в една фирма, нормите на поведение и вижданията за бъдещето, общи символи, формални и неформални лидери. Тя спомага на кадрите в съответната фирма още при започване на работа да се ориентират в моделите на поведение, които трябва да следват.

Фирмената култура се дели на 4 вида, но тук ще разгледаме по-конкретно културата на ролите. Основните ценности при нея са ред, дисциплина, методичност, йерархичност, рационалност и подчиненост. За тази фирмена култура важи твърдението: да се вършат нещата правилно, отколкото правилните неща, но нека продължим.

ІІ. ЦЕЛ И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА СОЦИОЛОГИЧЕСКОТО ПРОУЧВАНЕ

Целта на това социологическо проучване е да разгледа същността и приложението на културата на ролите в практиката ра българските фирми. Настоящото проучване е по поръчка на Бургаски Свободен Университет с учебна цел.

...

Коментари


Няма намерени коментари