Преглед на материал

Въведение в социология на управлениетоГЛАВА 1ВЪВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО

1. ВЪЗНИКВАНЕ НА СОЦИОЛОГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО

Социология на управлението е погранична наука. Тя се появява на границата на две самостоятелни науки: социология и управление. Как са се развивали дисциплините, лежащи в основата на Социология на управлението?

Социология като научна дисциплина възниква в средата на XIX в. във Франция, където в продължение на много години има социални и политически вълнения, революции и контрареволюции като отговор на потребностите на общественото развитие. Понятието «социология» е въведено за първи път в научен оборот от френския учен Огюст Конт.

Социологията (от фр. sociologie, лат. societas и греч. Logos) е наука за обществото или обществознание. Първоначално терминът «общество» означава нещо като това, което днес наричаме «компания», т.е. обществото се разглежда като определено количество хора, срещащи се и обменящи мисли по определен кръг интересуващи ги теми. Това първоначално значение все още се съхранява в английското socity, немското gesellshaft и френското societe. В...

Коментари


Няма намерени коментари