Преглед на материал

Kратко експозе на курса по демографияКРАТКО ЕКСПОЗЕ НА КУРСА ПО ДЕМОГРАФИЯКратко Експозе на курса по ДемографияКурса “Демография” за дистанционно обучение по магистърската програма обхваща девет базисни теми посветени на теорията и моделите на демографските процеси и регионалните аспекти на възпроизводсводството на населението в България.

Тема 1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ В ДЕМОГРАФИЯТА

Първата тема има за цел да запознае студентите с основните понятия, задачи на демографията и използуването на информационните източници за населението.

1.1 Основни понятия

Демографията обхваща изучаването на географското разпределение, броя, структурите и възпроизводството на населението.

Географското разпределение показва местоположението на единиците от населението в пространството към определен момент - географски по териториални единици - населени места, общини, области, географски райони света като цяло и др. Броят е една от най-общите характеристики на населението. Това е числеността на индивидите в него. Структура на...

Коментари


Няма намерени коментари