Преглед на материал

Качество в здравеопазванетоК А Ч Е С Т В О ВК А Ч Е С Т В О В

З Д Р А В Е О П А З В А Н Е Т О1. Същност на качеството в здравеопазването и роля на неговото повишаване.

Повишаването на качеството в системата на здравеопазването има решаващо значение за подобряване на здравето и качеството на живот на населението, за удължаване на живота, както и за осигуряване на ефективно развитие на здравните организации и повишаване на тяхната конкурентноспособност.

Качеството е “капризен” термин. То се формира от различни параметри и няма твърд критерий за неговото определяне. Някои от неговите характеристики могат да бъдат количествено измерени, а други са плод на субективна оценка. Като се има предвид специфичният характер на дейността в системата на здравеопазването, можем да дадем следното определение за качеството на здравната дейност: “Качествена здравна услуга е тази, която предоставя на всеки пациент достатъчно видове диагностични и терапевтични дейности, осигуряващи най-добър резултат по отношение на здравето, съобразено с актуалното...

Коментари


nana
2018-08-13 10:58:50