Преглед на материал

Фармакокинетични и фармакодинамични зависимости ...Въпрос № 7 Фармакокинетични и фармакодинамични зависимости : зависимост “доза (концентрация)/ефект”Въпрос № 7 Фармакокинетични и фармакодинамични зависимости : зависимост “доза (концентрация)/ефект”

Повечето лекарство- рецептор взаимодействия представляват една продължителна асоциация- дисоцияция. Честотата на този процес е функция от:
афинитета между лекарството и рецептора;

броя на рецепторите;

концентрацията на лекарството на рецепторното място;

Силата на отговора се счита, че е функция от концентрацията на лекарство- рецептор комплексите, формирани в даден момент от времето.

Между дозата и отговора на организма съществува определена зависимост. Въз основа на тази зависимост се чертаят криви доза- отговор.

Доза е количеството лекарство приложено на болния.

Лекарственото действие е първичното взаимодействие на молекулите на лекарството с различните структури от организма,в резултат на което се проявява функционална активност.

Като лекарствен ефект се...

Коментари


Няма намерени коментари