Преглед на материал

Естетиката в творчеството на Имануел Кант„Естетика”
Тема : „Естетиката в творчеството на Имануел Кант”
Естетиката е дял на философията, занимаващ се със същността и възприемането на красивото, с въпросите на изкуството. Обекти и концепти на нейното разглеждане са възвишеното и красивото, както и техните опозиции, включително грозното и дисонансното. Естетика също може да се нарича конкретното разбиране или интерпретиране на по-горните въпроси от дадена школа или течение в изкуството. Естетическа теория е онзи дискурс, който систематично и при използването на философски понятия, се занимава с феномени, свързани с красотата и изкуството. Те са били предмет на философско мислене във всички епохи на духа. Отделя се като научна дисциплина през 18 век от Александър Баумгартен. Естетика произлиза от думата aisqhsiV - усет, усещане, чувство, възприятие. Eстетиката въвежда реда на чувството срещу реда на разума. А. Баумгартен изхожда от троичното делене на способностите на душата: чувство, воля и разум. Според Баумгартен естетиката е наука за сетивното познание. Естетиката има два обекта : изкуството и красотата.
...

Коментари


Няма намерени коментари