Преглед на материал

Сулфиди и сулфосолиХАЛКОЦИТ - Cu2S (Cu-79,86%, S-20,14%)Минералите от този клас са съединения на метали със сярата или със селена, телура, арсена, антимона и бисмута. Общият брой на минералите е около 500. Масата им е около 0.15 % от масата на земната кора. Те са сравнително прости съединения с йонна и преходна към метална кристалохимична връзка. Освен прост вид съединения AmXn възможни са такива от смесен тип AmВрXn, където А е Cu, Ag или Pb ; В е полуметал,а Х е неметал (S, Se, Te). В съответствие с правилото на Грот тези с прост състав притежават висока симетрия (кубична и хексагонална). При усложняване на състава са характерни нискосиметрични кристали от моноклинна сингония. Поради сходство в симетрията им сулфидите и сулфосолите (сродните сернисти съединения) нарастват един върху друг. Например епитаксичното нарастване на пирит и марказит. Много често в природата се срещат изоморфни съединения (твърди разтвори) например между FeS, ZnS, CdS и ZnS. Повечето от минералите имат метален блясък, голяма плътност и малка твърдост.

ХАЛКОЦИТ - Cu2S (Cu-79,86%, S-20,14%)

нах. Красен, Панагюрско

Коментари


Няма намерени коментари