Преглед на материал

Геодезически координатни системи42.Геодезически координатни системи.Гаусови правоъгълни координати.Основни задачи при координатните изчисления- първа и втора основни геодезически задачи


Геодезически координатни системи :

Геодезическа система - положение на коя да е точка Р, лежаща на повърхността на алипсоида , се определя с геодезическата ширина В, геодезическата дължина L.За да се определи положението на точки, намиращи се на физическата земна повърхност, е необходимо да се знае Н-височината на точките.За дадена страна тя се отчита от средното морско ниво, прието за изходно.

Астрономични координати - се определят от данни, получени при измерване към

небесни тела
Равнинни декартови координати - две взаимно перпендикулярни прави линии,

лежащи в хоризонтална равнина.Абсцисната ос Х е по направлението север-юг с положителна посока на север, а ординантната ос Y е перпендикулярна на оста Х с положителна посока на изток.Квадрантите се броят по посока на часовниковата стрелка.
Пространствена координатна система - XYZ с начало О в центъра...

Коментари


Няма намерени коментари