Преглед на материал

ГеодезияВъпрос 1Въпрос 1

Геодезия - наука за пространствените измервания, обработкатана получените данни и техническите дейности свързани със Земята като тяло, със земната повърхност и нейните обекти, с нейната атмосфера, био, хидро и процесите и явленията продичащи в тях. Тези измерв. са свързани с:

- изучаване размерите, формата и гравитацион-ното поле на Земята

- изобразяване на Земята или части от нея на планове, карти и профили

- проектиране, изграждане, експлоатация и поддръжка на разл. техн съоръжения.

Заражда се в дълбока древност - канала м/у Червено море и Нил преди 6000 год. Първата карта е съставена от Птоломей - 200г пр Хр и се използва до 13век.

Размери и Форма на Земятя. Има 3 начина:

- геометричен - техен родоначалник е Александрийския учен Ератостен 2 века пр Хр. Според него Земята е сфера.

- геофизичен - чрез измерване на силата на тежестта което дава информация за формата на Земята.

- космически - чрез спътникови снимки.

Въпрос 3

Географска координатна система. Отнася се за...

Коментари


Няма намерени коментари