Преглед на материал

Елипсоидна геодезияОпределения


Голям кръг и малък кръг
Голям кръг - представлява сечение на сфера с равнина минаваща през центъра й. Дефинира се чрез две недиаметрално противоположни точки и центъра на сферата (А,B,O).

1.2 Малък кръг - представлява сечение на сфера с равнина неминаваща през центъра й.2. Полюси и поляр

2.1 Полюси - две условно избрани точки върху сферата, чиято свързваща права минава през центъра й.

2.2 Поляр - голям кръг, който е перпендикулярен на снопа от големи кръгове минаващи през полюсите.

3. Сферичен триъгълник - часта от сферата, която се получава като се съединят върху нея три точки с дъги от големи кръгове.

3.1 Ойлеров (обикновен) сферичен триъгълник - ако трите точки върху сферата са свързани с по - малките дъги от големите кръгове получената фигура се нарича Ойлеров сферичен триъгълник.

страни

ъгли

3.2 Общ сферичен триъгълник - триъгълник за, който няма ограничения по - отношение на големината на страните и ъглите.

3.3 Полярен сферичен триъгълник - триъгълник, който се...

Коментари


Няма намерени коментари