Преглед на материал

Тест за 8 клас по биология19.02.2005година

1. Клетките, които изграждат живите организми са групирани в два типа -прокарнотни и еукариотнн. Общото между тях е, че всички съдържат:

А. ядро. цитоплазма. рибозоми;

Б. клетъчна мембрана, цитоплазма и ядро;

В. клетъчна мембрана, цитоплазма, ядрено вещество;

Г. клетъчна стена, цитоплазма, ядро.

2. Основен принцип за класифициране на организмите в систематични групи е:

А. Степента на сходство в устройството и родствените им връзки;

Б. взависимост от значението им за човека;

В. според местообитанието и разпространението им;

Г. в зависимост от начина им на живот.

3. При всички гръбначни животни има два кръга на кръвообращение с изключение на:

А. земноводни; Б.риби; В. влечуги; Г. птици и бозайници.

4. Кои гостоприемннк се означава като краен?

А. в който се развива ларвната форма на паразита;

Б. който поглъща яйцата на паразита;

В. в който паразитът достига полова зрялост;

Г. по койпо са полепнали яйцата па паразита.

...

Коментари


cacaogirl03
2017-03-23 07:35:04